Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 16 juni 2021.

INVOERING

In de volgende Gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) betekent “wij”, “ons” en/of “onze” de eigenaren van deze website gamblingorb-nl.com (de “Site”), haar dochterondernemingen, divisies en alle gelieerde entiteiten (indien aanwezig).

Deze voorwaarden vormen samen met ons Privacybeleid de volledige overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van deze site (de “overeenkomst”).

We kunnen de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, op elk moment zonder kennisgeving aan u, door dergelijke wijzigingen op de Sites te plaatsen. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden zijn van kracht wanneer ze worden gepost; uw voortgezet gebruik van de Site en/of de diensten die op of via de Site beschikbaar worden gesteld nadat eventuele wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst, wordt beschouwd als een aanvaarding van die wijzigingen. DOOR DE SITES TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U EN GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZOALS TOEGEPAST OP UW GEBRUIK VAN DE SITE, EN U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT, DE BEVOEGDHEID EN DE CAPACITEIT HEBT OM DEZE OVEREENKOMST NAMENS UZELF AAN TE GAAN. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de site niet openen of anderszins gebruiken.

Je verklaart dat je meerderjarig bent geworden en dat je het recht hebt om beslissingen te nemen over het gebruik van games en gamesites die vormen van reclame kunnen vertonen.

LEGALE LEEFTIJD

De Site is niet gericht op, noch bedoeld voor gebruik door personen onder de 18 jaar. Door de Sites te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onder geen enkele omstandigheid of om welke reden dan ook de Site gebruiken.

SERVICE EN MATERIALEN

De informatie en materialen die via de Site worden verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot gegevens, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, audio- en videoclips, logo’s, badges, software en/of links (gezamenlijk de “Materialen”), zijn bedoeld om u over online casino’s en online casinospellen.

De site is een aanbieder van onafhankelijke informatie en aanbevelingen voor mensen die geïnteresseerd zijn in het spelen in een online casino. Alle informatie op de Site is uitsluitend voor informatieve doeleinden en mag in geen geval worden beschouwd als juridisch advies, financieel advies, zakelijk advies, gokadvies, gokadvies of enig ander soort advies. Raadpleeg altijd een deskundige voordat u een beslissing neemt die risico’s met zich meebrengt.

Als u ervoor kiest om te gokken, raden we u aan uw lokale wetgeving te controleren voordat u online of offline gaat gokken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw lokale gokwetten te begrijpen en zich strikt aan hun parameters te houden. Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord en erkent u dat de site geen gezaghebbend of gekwalificeerd advies geeft over de wettigheid van online of offline gokken, dat het geen garantie of garanties biedt voor de nauwkeurigheid of correctheid van dergelijke informatie, dat het alle aansprakelijkheid afwijst in verband met met uw consumptie en gebruik van dergelijke informatie, en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de gokwetten die op u van toepassing zijn in uw rechtsgebied te begrijpen en deze na te leven.

Gokken en gokken, inclusief maar niet beperkt tot poker, is inherent riskant. Verwacht of ga er niet vanuit dat de informatie op de site uw risico op verlies kan of zal verminderen als u besluit poker te spelen of voor geld te gokken. Door de Site of zijn diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord en erkent u dat het spelen van een spel voor echt geld of de waarde van echt geld een risicovolle activiteit is die kan leiden tot financieel verlies en door te gokken kunt u daardoor een deel of alle gelden verliezen die u hebt ingezet. van dergelijke activiteiten. U stemt ermee in dat wij, evenals onze directeuren, functionarissen, werknemers, aannemers, gelieerde bedrijven of agenten op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van dergelijke activiteiten.

Houd er rekening mee dat wij geen gokexploitant of aanbieder van gokdiensten zijn, en ook niet door een daarvan worden gecontroleerd. Deze site accepteert of faciliteert geen goktransacties.

De Site bevat links naar externe websites van derden. De Site heeft geen invloed op de inhoud van dergelijke websites van derden en is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. We raden u aan alle gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van websites van derden zorgvuldig te lezen voordat u deelneemt aan gokken.

Intellectuele eigendomsrechten

De Site en al zijn inhoud en materialen, inclusief alle informatie, tekst, ontwerpen, namen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, afbeeldingen en software (de “Inhoud”) zijn beschermd onder auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is ons auteursrechtelijk beschermd eigendom of het auteursrechtelijk beschermd eigendom van onze licentiegevers of licentiehouders. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en handelsstijl zijn eigendom van ons en/of onze licentiegevers of licentiehouders.

Wij verlenen u geen licenties of rechten met betrekking tot de Site en Inhoud. U hebt het recht om de Site en Inhoud uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik te gebruiken en niet om enige commerciële reden. Elke exploitatie van de Site, in welke vorm dan ook, is verboden. Het niet naleven van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van inhoud moet worden beschouwd als een schending van het auteursrecht.

Gebruikersinzending

Als gebruiker van de site kunt u uw opmerkingen indienen, die kunnen bestaan ​​uit tekstuele inhoud en mogelijk foto’s, video’s, afbeeldingen, audiobestanden, andere soorten inhoud en links naar dergelijke inhoud indien toegestaan ​​door de site (gezamenlijk aangeduid als “Gebruikers inzendingen”). U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersinzendingen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. In verband met Gebruikersinzendingen bevestigt, verklaart en/of garandeert u dat: de Gebruikersinzending uw originele werk is en dat u de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen bezit of hebt om Gebruikersinzendingen te gebruiken

Door de Gebruikersinzendingen bij ons in te dienen, verleent u ons hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gebruikersinzendingen te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, afgeleide werken van weergave voor te bereiden en de Gebruikersinzendingen uit te voeren in verband met de Site en ons bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot het herdistribueren van een deel of al uw Gebruikersinzendingen (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. U verleent hierbij ook elke gebruiker van de Site of andere kijker of gebruiker van de Gebruikersinzending een niet-exclusief recht om dergelijke Gebruikersinzendingen te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren, alles in overeenstemming met deze Voorwaarden

U stemt ermee in dat u als onderdeel van een Gebruikersinzending geen materiaal zult indienen dat auteursrechtelijk is beschermd, is beschermd door handelsgeheimen of anderszins is onderworpen aan eigendomsrechten van derden, inclusief privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of toestemming hebt van hun rechtmatige eigenaar en de nodige toestemmingen van alle personen wiens persoonlijk identificeerbare informatie in dergelijk materiaal is opgenomen om het materiaal te plaatsen en ons alle hierin verleende licentierechten te verlenen. Bovendien garandeert en verklaart u dat u het bestaan ​​van octrooiregistraties of lopende aanvragen die door u worden gehouden en die op enigerlei wijze verband houden met uw Gebruikersinzending, bekendmaakt.

U stemt ermee in Onze Service en Site niet te gebruiken om:

 1. commerciële zaken doen;
 2. minderjarigen op enigerlei wijze schaden;
 3. zich voordoen als een persoon of entiteit of valselijk verklaren of anderszins een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit;
 4. het uploaden, posten, linken, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van gebruikersinhoud waarvoor u niet het recht hebt om deze beschikbaar te stellen op grond van enige wet of contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, eigendoms- en vertrouwelijke informatie);
 5. het uploaden, posten, linken, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van gebruikersinhoud die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een partij;
 6. uploaden, posten, linken, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van verzoeken;
 7. materiaal uploaden, posten, linken, verzenden of anderszins beschikbaar maken dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 8. het opzettelijk of onopzettelijk schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetten en alle regelgeving die kracht van wet heeft;
 9. een ander stalken of anderszins lastigvallen;
 10. persoonlijke gegevens over andere gebruikers verzamelen of opslaan in verband met het verboden gedrag en de verboden activiteiten zoals uiteengezet in deze voorwaarden; of
 11. Gebruikersinhoud uploaden, plaatsen, linken, verzenden of anderszins beschikbaar stellen die;
 • beledigend, onfatsoenlijk, verwerpelijk, onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, lasterlijk, inbreuk makend op de privacy van een ander, hatelijk of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
 • helemaal geen naaktheid bevat of pornografisch of obsceen is;
 • exploiteert een persoon, inclusief kinderen of minderjarigen; of
 • onthult of bevat persoonlijk identificeerbare informatie (zoals naam of adres) over een persoon die jonger lijkt dan 18 jaar te zijn.

U erkent dat wij gebruikersinzendingen wel of niet kunnen screenen, maar dat wij en onze aangewezen personen het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar eigen goeddunken alle gebruikersinzendingen die beschikbaar zijn via de site te screenen, weigeren, verwijderen of bewerken . We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te beslissen of Gebruikersinzending in strijd is met deze Voorwaarden. Zonder het voorgaande te beperken, hebben Wij en onze aangewezen personen het recht om elke Gebruikersinzending te verwijderen die in strijd is met deze Voorwaarden of waarvan wij menen dat deze anderszins aanstootgevend is.

UW VERPLICHTINGEN

U moet ervoor zorgen dat u voldoet aan de toepasselijke wetgeving in uw regio voordat u de diensten van een externe website gebruikt die op de Site is gelinkt, inclusief het bereiken van de wettelijke leeftijd voor gokken in uw rechtsgebied.

U mag de site en inhoud alleen voor uw persoonlijke doeleinden gebruiken en de bepalingen van de sectie Intellectuele eigendomsrechten niet schenden.

VRIJWARING

U vrijwaart ons hierbij en verbindt zich ertoe ons gevrijwaard te houden van alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en bedragen die door ons aan een derde partij zijn betaald ter schikking van een geschil of claim of op advies van onze juridische adviseurs) opgelopen of geleden door ons als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze Voorwaarden, of voortvloeiend uit een claim dat u een bepaling van deze Voorwaarden hebt geschonden.

DERDEN

We kunnen partnerschappen aangaan met derden waardoor u rechtstreeks vanaf onze site toegang kunt krijgen tot de websites van dergelijke derden. Deze links worden alleen ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van bronnen of websites van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid daarvoor, inclusief eventuele schade of verlies die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door ons van de website. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico. We raden u aan uw eigen onderzoek en due diligence uit te voeren met betrekking tot dergelijke derden, hun producten en diensten.

DISCLAIMERS

DE SITE EN HAAR MATERIALEN WORDEN GELEVERD “AS IS” EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK, NAUWKEURIGHEID, VERKOOPBAARHEID VOOR EEN GESCHIKTHEID UIT DE VERLOOP VAN DE HANDEL, DE VERLOOP VAN DE PRESTATIES OF HET HANDELSGEBRUIK. WIJ GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE OF DE MATERIALEN ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VEILIG ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE SITE (OF ENIG DEEL DAARVAN INCLUSIEF DE MATERIALEN), DE SERVER(S) WAAROP DE SITE IS GEHOOST OF DE SOFTWARE IS VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U ERKENT DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET VERKRIJGEN EN ONDERHOUDEN VAN ALLE COMPUTERHARDWARE EN ANDERE APPARATUUR DIE NODIG ZIJN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE EN ALLE KOSTEN DIE DAARAAN VERBONDEN ZIJN. U AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN DAAROP. GEEN ENKELE MENING, ADVIES OF VERKLARING VAN ONS, ONGEACHT OP DE SITE, IN DE MATERIALEN OF ANDERSZINS, ZAL ENIGE GARANTIE LEIDEN. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ALLE MATERIALEN EN DIENSTEN DIE VIA DE SITE WORDEN GELEVERD, IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. Deze sectie is van toepassing ongeacht of de diensten die op de Site worden geleverd tegen betaling zijn. Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van bepaalde garanties niet toestaat, dus in die mate zijn bepaalde uitsluitingen die hierin worden uiteengezet mogelijk niet van toepassing.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, VOORBEELDIGE, BEPAALDE OF ANDERE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR ZAKENVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTVERLIES, ONDER ENIG CONTRACT), AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE IN VERBAND HOUDT MET DE SITE EN/OF MATERIALEN OP DE SITE, DE MATERIALEN, ENIGE GEKOPPELDE WEBSITE OF ENIG PRODUCT OF SERVICE GEKOCHT VIA DERDEN DIE OP DE SITE WORDEN GEKOCHT. UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ONTEVREDENHEID OVER DE SITE, MATERIALEN OF ENIGE GEKOPPELDE WEBSITE IS STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE, MATERIALEN OF GEKOPPELDE WEBSITES, ZO VAN TOEPASSING.

OMDAT SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

HET BEDRIJF IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN ENIGE INHOUD VAN DERDEN OP DE WEBSITE OF DE WEBPAGINA VAN DERDEN DIE TOEGANG WORDT VANAF DEZE SITE, NOCH GARANDEERT HET BEDRIJF DE NAUWKEURIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE OP EEN WEBSITE VAN DERDEN OF DE GESCHIKTHEID VAN DEZE WEBSITE VAN DERDEN .

De totale totale aansprakelijkheid en schadeloosstelling in verband met het gebruik van de Site, geheel of gedeeltelijk, of de materialen ervan, is in geldelijke termen beperkt tot een bedrag van niet meer dan tien dollar (USD 10,00).

TOEPASSELIJK RECHT: TIJDSBEPERKING OP CLAIMS

Arbitrage. ALLE GESCHILLEN, CONTROVERS OF VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, OF DE SCHENDING BETERINDIGING OF NIETIGHEID DAARVAN, ZULLEN WORDEN BESLECHT DOOR ARBITRAGE IN OVEREENSTEMMING MET DE REGELS VOOR ELEKTRONISCHE TRANSACTIE ARBITRAGE EN PERSBERICHT VAN DE INTERNATIONALE CONGRES ARBITRAGE VAN HONG KONG KAN WORDEN GEWIJZIGD DOOR DE REST VAN DEZE CLAUSULE. HET TOT AANSTELLING GEZAG ZAL HET INTERNATIONALE ARBITRAGECENTRUM VAN HONG KONG ZIJN. DE PLAATS VAN ARBITRAGE ZAL IN HONG KONG ZIJN IN HET HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (HKIAC). HET GESCHIL WORDT BEHANDELD VOOR EEN PANEL VAN DRIE (3) ARBITRAGERS. U EN WIJ ZIEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND DOOR JURY. ONTDEKKING EN RECHTEN OP BEROEP IN ARBITRAGE ZIJN IN HET ALGEMEEN BEPERKT DAN IN EEN RECHTSZAAK, EN ANDERE RECHTEN DIE U EN WIJ VOOR DE RECHTBANK ZOUDEN HEBBEN, ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR IN ARBITRAGE. NOCH U NOCH WIJ ZULLEN DEELNEMEN AAN EEN KLASSE-ACTIE OF KLASSE-BREDE ARBITRAGE VOOR ENIGE CLAIMS DIE ONDER DEZE ARBITRAGE-OVEREENKOMST VALLEN. U GEEFT UW RECHT OP OM ALS KLASSEVERTEGENWOORDIGER OF KLASSELID TE DEELNEMEN AAN ENIGE KLASSE-CLAIM DIE U TEGEN ONS HEBT, INCLUSIEF ENIG RECHT OP KLASSE ARBITRAGE OF ENIGE CONSOLIDATIE VAN INDIVIDUELE ARBITRAGE. ONGEACHT ENIGE BEPALING VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZAL DE ARBITRAAT NIET BEVOEGD ZIJN OM SCHADE, RECHTSMIDDELEN OF TOEKENNINGEN TOE TE KENNEN DIE IN STRIJD ZIJN MET DEZE OVEREENKOMST.

Keuze van de wet. Deze Overeenkomst, en alle vorderingen of rechtsvorderingen (hetzij in contract, onrechtmatige daad of statuut) die kunnen zijn gebaseerd op, voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, of de onderhandeling, uitvoering of uitvoering van deze Overeenkomst (inclusief enige claim of oorzaak van actie gebaseerd op, voortvloeiend uit of verband houdend met enige verklaring of garantie gedaan in of in verband met deze Overeenkomst of als een aansporing om deze Overeenkomst aan te gaan), worden beheerst door en gehandhaafd in overeenstemming met de interne wetten van de Kaaimaneilanden, inclusief de verjaringstermijnen. U erkent, begrijpt en aanvaardt dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen niet van toepassing is op deze voorwaarden.

DIVERSEN

Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en Ons met betrekking tot het gebruik van de Diensten. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd, zodat deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijven. Ons verzuim om enig deel van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, houdt niet in dat wij afstand doen van ons recht om dat of enig ander deel van deze Voorwaarden later af te dwingen. Om een ​​verklaring van afstand van naleving van deze voorwaarden bindend te maken, moeten we u schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke verklaring van afstand. U en Wij zijn onafhankelijke contractanten en er is geen agentschap, partnerschap of joint venture-relatie bedoeld of gecreëerd door deze Voorwaarden. De koppen van de secties en alinea’s in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Voorwaarden. U stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, er geen derde begunstigden zullen zijn. We kunnen al onze rechten en verplichtingen hieronder toewijzen, overdragen of delegeren zonder toestemming.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen, opmerkingen en verzoeken heeft met betrekking tot deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected] (hoofdafdeling).

Back to top